Obchodní podmínky

Obchodní podmínky "Ready to Cook"

Podmínky užití obchodní společnosti Craft Bar s.r.o., IČO: 05464790 se sídlem Namesti Miru 4, Praha 2 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263719 (dále jen „The Craft“) pro přístup a užití webových stránek www.readytocook.cz (dále jen „Podmínky“).

Kontakty: +420 777 997 984

email: hello@thecraft.cz

I. Úvodní ustanovení

 • The Craft provozuje a spravuje portál rozvozů jídel na internetové stránce www.readytocook.cz (dále jen „Portal“). Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál, a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.
 • Uživatel vstupem na Portál stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 • The Craft může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. The Craft informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

II. Použití Portálu

 • Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).

V. Práva a povinnosti Uživatele

 • Uživatel vůči The Craft prohlašuje a zaručuje, že:
  • je způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  • veškeré údaje, které poskytuje společnosti the Craft, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  • bude používat portál, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V
  • Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva DameJidlo.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  • užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,
  • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu
  • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu
 • Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  • nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  • pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená Zákazníkům prostřednictvím Portálu mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou Zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu prostřednictvím emailové adresy hello@thecraft.cz. Zákaznická podpora poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu. Tyto informace jsou Zákazníkům k dispozici i v okamžiku doručení, a to u příslušného kurýra.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu realizován.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20. 4. 2020

VII. Reklamace

Při dodávce jídel je Vaše povinnost si jídla převzít a zkontrolovat, zda odpovídají Vašim požadavkům a objednávce, po převzetí jídel teprve proveďte úhradu jídel. Na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel.

Úhradou jídel a nápojů potvrzujete jejich převzetí .

V případě, že nejste spokojeni s kvalitou jídla, ihned přestaňte jíst a zavolejte na +420 727 895 310 a sdělte obsluze Váš problém.

V Praze dne 20.4.2020.